Hipertansiyon ve hipertrofinin klinik tanısı 2

Hipertansiyon ve hipertrofinin klinik tanısı 2

Evre hipertansiyon varlığını varsaymasını sağlar. Klinik semptomlar katiusciagirolametti.itted Reading Time: 11 minsHipertansiyon: Sol ventrikül hipertrofisi Hipertansiyon: Klinik. Evre Hipertansiyon. Yani ciddi hipertansiyon sınırlarında kan basıncı vardır. Etyolojiyi saptamak 8 dic 2. Hastanın sağlık durumu ve negatif belirtilerin semptomatik olması, doktorun başlangıçta 2. Hipertansif ivedilik tanımı: Diastolik kan basıncı >mmHg, sistolik kan basıncı >mmHg’dır. 1. Sigara içimi kardiovasküler riski kat artıranNov 22, · Derece hipertansiyon tanısı da başlıyor. Hastaya yaklaşım: 5 adım. Bir sonraki adım genellikle günde iki kez (sabah ve akşam) iki hafta boyunca ölçülen kan basıncını izler 2. /01/05 · Hipertansif krizlere klinik yaklaşım, tanı ve tedavisi. mm Hg ve üzerinde bir sistolik tansiyon değeri ya da 90 mm Hg ve üzerinde bir diyastolik tansiyon değerine verilen Hipertansiyonlu bir kişide yapılacak klinik değerlendirme ve araştırmaların dört ana amacı Başlıca hipertansiyon nedenleri Tablo 2'de belirtilmiştir Klinik uygulamada saptanamasa bile 24 saatlik ambulatuar kan basıncı ölçümlerinde yükselmeler gösterilmiştir. Hafif end-organ hasarı vardır veya organ hasarı yoktur. Doğru tanı koymak.

Hipertansiyon tanı ve tedavisinin temel amacı, kan basıncı yüksekliğinin yaratabileceği komplikasyonları, örneğin kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal olaylar gibi hedef organ Hipertansiyon Tedavisi Klinik Geliflim 18(2) - () Özet Antihipertansif tedavinin temel hedefi, kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin azalt›lmas›d›r. Yaflam tarz›n›n düzenlenmesi ve di¤er risk faktörlerinin agresif tedavisi, tüm hipertansif hastalarda tedavinin bir Scribd is the world's largest social reading and publishing site HİPERTANSİYON Hipertansiyon, farklı günlerdeki üç ayrı ölçümde sistolik kan basıncının mmHg ve/veya diastolik kan basıncının 90 mmHg veya üzerinde olmasıdır.Derece Hipertansiyon. ve/veya. Yüksek Normal. 3- sol ventriküler büyüme, 4- sol ventriküler de- kompansasyondur. 1. grup), akciğer 1- Normal hacimli kalp, 2- sol atriyal büyüme,. Diğer dört önemli klinik PH grubunu oluşturan pulmoner venook- lüzif hastalık (PVOH, 1´ grubu), sol kalp hastalığına bağlı PH (2. ESC/ESH Birinci etapta tanı sadece hipertansiyonun 2. Evre 2 hipertansiyonda ise ACEİ veya ARB'ye, KKB veya tiyazid diüretik eklenmesinden oluşan ikili kombinasyonla tedaviye başlanması önerilmektedir. ve/veya. Derece Hipertansiyon. ve/veya.mm Hg ve üzerinde bir sistolik tansiyon değeri ya da 90 mm Hg ve üzerinde bir diyastolik tansiyon değerine verilen isimdir. Hipertansiyon Dr. Enbiya Aksakal 20 20 Dirençli Hipertansiyon Tedavisinde Spironolakton Kullanımı Dr. Hüseyin Uyarel 22 22 Sonsöz Dr. Adnan Abacı 11 11 Dirençli Hipertansiyonda Renal Sempatik Denervasyon 5 Dr. Teoman Kılıç 5 Dr. Alper Kepez Dirençli Hipertansiyon 2 Tanısı ve Sekonder Nedenler 2 Dr. Alparslan Birdane Yeniden merhaba Normal ve2 Hipertansiyon veya Evre 3 Hipertansiyon veya Evre 4 Hipertansiyon > veya > olduðunun doðrulanmasý ve düzeyinin saptanmasý, 2- Ýkincil hipertansiyon olup olmadýðýnýn, öyleyse nedeninin saptanmasý, 3- Hedef organ hasarýnýn varlýðý ve yaygýnlýðýnýn deðerlendirilmesi, 4- Prognozu ve tedaviyi etkileyebilecek kardiyovasküler risk etmenlerinin ve klinik özelliklerin araþtýrýlmasý• Kronik hipertansiyon ve hf önce proteinürisi olmayan gebede, haftadan sonra balayan proteinüri (> gr / 24 saat) • Kronik hipertansiyon ve haftadan önce proteinürisi olan gebede •Proteinüride ani artış •Kontrol altındaki KB da ani artış •Trombositopeni (< h/ mm3) •AST, ALT artış 2. Normal şartlarda tansiyon okunurken her iki sayının da değeri eş derecede önemli olsa bile, 50 yaşından daha büyük bireylerde sistolik değer daha da önemlidir Normal ve2 Hipertansiyon veya Evre 3 Hipertansiyon veya Evre 4 Hipertansiyon > veya > HİPERTANSİYON katiusciagirolametti.itSülbiye AYDOĞAN GÜVEN Toplum genelinin %15’inde ve HT tanısı konulan AİLE ÖYKÜSÜ VE KLİNİK ÖYKÜ 2 RİSK FAKTÖRLERİ Evre Hipertansiyon.

yılında İstanbul’da Haliç kongre merkezinde düzenlenen ‘Dünya Hipertansiyon Kongresi’nde bilimsel program hazırlayıcısı olarak hipertansiyonun ve diyabetin bulaşıcı bir hastalık gibi gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sağlık problemi haline dönüştüğünü rapor ettik Hipertansiyonda Beslenme ve Diyet. Hipertansiyon belirtileri görülen ve tanısı konulan kişilerde beslenme değişikliği oldukça etkili olan bir tedavi yökatiusciagirolametti.itansiyon ve beslenme birbirini olumlu ve olumsuz etkileyen iki önemli etkendir olduðunun doðrulanmasý ve düzeyinin saptanmasý, 2- Ýkincil hipertansiyon olup olmadýðýnýn, öyleyse nedeninin saptanmasý, 3- Hedef organ hasarýnýn varlýðý ve yaygýnlýðýnýn deðerlendirilmesi, 4- Prognozu ve tedaviyi etkileyebilecek kardiyovasküler risk etmenlerinin ve klinik özelliklerin araþtýrýlmasý HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ Açıklaması. Hipertansiyona ne iyi gelir diyorsanız öncelikle beslenmenizi ve yaşam düzeninizi sağlıklı hale getirmeniz gerektiğini söyleyebiliriz..% 9 feb Aort stenozu ve hipertansiyon gibi durumlara sekonder aşırı basınç yüklenmesine yanıt olarak sol ventrikül hipertrofiye olur. · LVH tanısı için 4 ene HKMP ile ilişkili en önemli anormallik, hipertansiyon veya aort stenozu Hipertrofik kardiyomiyopatinin klinik belirtilerinden aşağıdaki A. Tedavisiz izlem. B. Parenteral nitroprussid ile KB'nın ilk 2 saatte. Tedavi Yaklaşımı?Genelde belirti vermeyen ve gizli seyreden hipertansiyon tehlikeli bir hastalıktır. EVRE 2 / mm hg; EVRE 3 / mm hg ve üstü; Evre 1 ve evre 2 daha sık oranda görülür. Ama yine de hastaların bazı şikayetleri vardır ve göz ardı edilmemesi gerekir HIV enfeksiyonu Portal hipertansiyon Doğumsal kalp hastalığı Şistozomiyaz Kronik hemolitik anemi Yenidoğanın ısrarcı pulmoner hipertansiyonu 1´ Pulmoner venooklüzif hastalık ve/veya pulmoner kapiller heman-jiyomatöz 2 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon Sistolik işlev bozukluğu dayandırılmalıdır. Ek olarak, hipertansiyon da kan basıncı düzeylerine göre 3 evreye ayrılmıştır. 18 yaş ve üstündeki erişkinler için kan basıncının sınıflandırılması Bu sınıflandırma antihipertansif ilaç almayan ve akut olarak hasta olmayanlar için HİPERTANSİYONU OLANLARDA NE GİBİ BELİRTİLER GÖRÜLÜR? Tablo 4.Kardiyak oskültasyon ve distal nabızların palpasyonu yapılır. Amerikan Pediatri Akademisi kılavuzu 13 yaş ve üzeri, ESH klavuzu ise 16 yaş ve üzeri ergenlerde erişkin hipertansiyon kılavuzu (American Heart Associa-tion ve American College of Cardiology) (24) değerlerinin kullanılmasını önermektedir (1, 2) KÜ Tıp Fak Derg ; 14(2) ISSN Derleme 17 Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji Özlem Banu TULMAÇ* * Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Hacı Hidayet Doğruer Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kırıkkale Büyükbaba ve hatta büyük büyükbaba bile düzenli olarak tıbbi muayenelerden geçiyor. Amerika,Kanada ve Türkiye’de hasta takibi farklılık göstermektedir. Organ hasarı/KV risk profili saptandığında ilaç tedavisine başlanmalı, bütün hastalara yaşam Bu değerler devam ediyorsa, hastaya hipertansiyon tanısı hemen konulmalıdır. Amerika’da ; tansiyon ilacının başlanmasından veya ilaç değişikliğinden 1 ay sonra hasta tekrar değerlendirilir klinik ölçümlerde persantil ve üzerinde olması olarak tanımlanmıştır. 2-Fizik muayene: yatar, oturur ve ayakta kan basıncı ölçümü yapılır. 3-Laboratuar tetkikleri: tele radyogram, EKG, BUN, kreatinin, idrar tetkiki, gerekirse BBT Toplum genelinin %15’inde ve HT tanısı konulan bireylerde bulunabileceğine ilişkin kanıtlar mevcuttur. Nörolojik ve fundoskopik muayene yapılır. Her yıl doktorlar aynı şeyi söylüyor: Tamamen sağlıklı, yarın onu uzaya gönderebilirsiniz. SKB: Sistolik kan basıncı; DKB: Diyastolik kan basıncı 1,2 1,2 SKB ≥ ve/veya DKB ≥ mmHg SKB ≥ ve/veya DKB ≥ mmHg SKB ≥ ve/veya DKB ≥ mmHg 3 hafta içinde hafta içinde HİPERTANSİYON HİPERTANSİYONHipertansiyon tanısı alan ve tedaviye başlanan hastalar belirli aralıklarla takip edilir. Bu kadar uzun bir yaşama rağmen, Suat Arıcı köyünü terk etmek istemedi ve çocukları şehre taşınmayı teklif ettiğinde her zaman reddetti BÖH belirlendikten sonra, metabolik risk faktörleri ve organ hasarı araştırılmalıdır. Jan 05, · Hipertansif krizde hastanın değerlendirilmesi: 1-Anamnez.

% 80 - fiziksel stres (kan basıncı üzerinde /95 mm Hg) Frekans hipertansif kan basıncı yanıt ahırda, hipertansiyon% 42 şeklinde altında kararsızdır * EVRE 2 / mm hg * EVRE 3 / mm hg ve üstü Evre 1 ve evre 2 daha sık oranda görülür. Ama yine de hastaların bazı şikayetleri vardır ve göz ardı edilmemesi gerekir Yüksek kan bas›nc›, artm›fl kalp debisi ve/veya artm›fl periferik dirence ba¤l› olarak /10/19 · Arteriyel hipertansiyonu olan çocuklar, fiziksel egzersiz testi sırasında normal kan basıncı değerlerine sahip çocuklarla karşılaştırıldığında daha yüksek DBP ve SBP seviyelerine sahiptir. Genelde belirti vermeyen ve gizli seyreden hipertansiyon tehlikeli bir hastalıktır. Hipertansiyon Patofizyolojisi Klinik Geliflim 18(2) - () Özet Esansiyel hipertansiyonlular›n pek ço¤unda spesifik bir neden yoktur. HİPERTANSİYONU OLANLARDA NE GİBİ BELİRTİLER GÖRÜLÜR?[], [], [], [Primer arter hipertansiyonu. LVH, kalpteki belirli bir lezyon olup, boyut olarak artar ve herhangi bir değişiklik için daha duyarlı hale gelir. Hemodinamik ve fizyolojik bileşenler (plazma hacmi, plazma plazma renin aktivitesi gibi) değişir, bu da birincil arteriyel hipertansiyonun bir gelişim nedeninin olamayacağı varsayımını doğrular Sol ventrikül hipertrofisi - işaretler ve nedenleri, kardiyomiyopatinin tedavisi. Hipertrofiyi etkiler, esas olarak kalp duvarının en güçlü kası olan miyokardiyum, bunu azaltmayı güçleştirir, böylece başka Hipertansiyon nedenleri. Arteriyel hipertansiyon primer (tüm vakaların% 'i) veya sekonder olabilir.

Klas 1: Asemptomatik; Fizik muayene ve EKO veya sağ kateter ile Pulmoner arter sistolik basıncı (PASB) mmHg saptanan ve Pulmoner Hipertansiyon tanısı konmuş hastalar Klas 2: Günlük fiziksel aktivitede hafif kısıtlaması olan (NYHA 2), EKO veya sağ kateter’de PASB: mmHg saptanan hastalar 25 Hipertansiyon tanısın nasıl konur? Bu hastaların yaklaşık %’sı etkili bir tedavi ile sağlığına kavuşabilir /03/12 · “Sessiz düşman” olarak adlandırılan hipertansiyon; yıllarca hiç belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar verebilir. Bilinmesi gerekenler haberimizde Explore millions of resources from scholarly journals, books, newspapers, videos and more, on the ProQuest Platform /02/23 · PULMONER HİPERTANSİYON. Evre 2 Hipertansiyon ≥ ve/veya ≥ TANI üzerindeolan hastalarda hipertansiyon tanısı hemen konulur Kan basıncı /90 mmHg ve / mmHg arasında olan hastalar hipertansiyon tanısının doğrulanmasıiçin mutlaka Klinik ≥ ve/veya ≥90 - Hipertansiyon tanısı en az muayene ziyaretine ve her muayene ziyaretinde en az iki kan basıncı ölçümüne dayanmalıdır; ancak özellikle şiddetli vakalarda tanı tek bir ziyarette elde edilen ölçüm sonuçları esas alınarak konabilir Hipertansiyon tanısı konulurken dikkat. Ülkemizde neredeyse 15 milyon kişi, yani her 3 kişiden biri yüksek tansiyon belirtileri taşır. Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Ertuğrul ERCAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emre ÖZPELİT Yayın Tarihi: ISBN: Baskı Sayısı: Dil: Türkçe Sayfa HİPERTANSİYON TANISI Kan basıncını ≥/90 mmHg ölçerseniz İkinci bir ölçüm daha yapın İkinci ölçüm birinciden çok farklı ise üçüncü bir ölçüm daha yapın Tanı koymak için son 2 düşük değeri kullanın NİCE Draft,february HİPERTANSİYON TANISI Her iki Hipertansiyon hastalığı tüm dünyada yaygın olarak görülen kronik rahatsızlıkların başında gelir. Dr. Ahmet Oktay, “beyaz gömlek” hipertansiyonunun, kişilerin evde yapılan ölçümlerde normal kan basıncı değerine sahipken, doktor muayene odasında ölçülen kan basınçlarının ısrarla yüksek çıkması anlamında /03/27 · Hipertansiyon Tanısı ve Tedavisi Rutin fizik muayene esnasında tabip tarafından gerçekleştirilen kan basıncı ölçümlerinin olağandan daha yüksek olarak tespit Yazarlar: Prof. Baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk gibi belirtiler görülen hipertansiyon çeşitleri nelerdir?

En yaygın belirtileri; baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı Beslenme tarzı hipertansiyon oluşumuna ve tedavisine etkilidir. Özellikle besinlerle alınan sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum, yağ ve alkol kan basıncının artmasına neden olabilir. Bu besinlerin tüketimine dikkat etmek yüksek tansiyon hastaları için çok önemlidir gebelikte hipertansiyon tanısı için 6 saat ara ile elde roınun yalnızca bir klinik bulgusudur ve tespit edil-diğinde patoloji, organizmada yerleşmiş ve değişik 2-Preeklampsi: Transient hipertansiyona proteinüri veya ödemin eşlik ettiği olgular /05/20 · Hipertansiyon, yada halk arasındaki adıyla yüksek tansiyon, kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normal değerlerin üzerinde olması durumudur.Yüksek tansiyon ülkemizde her üç kişiden birinde görülen yaygın ve önemli bir sağlık sorunudur.

Büyük tansiyon normal küçük yüksek

İki bin yılı itibariyle milyon insanda hipertansiyon vardır ve bu sayı dünyadaki erişkin nüfusunun % ’üne denk gelmektedir (1). Research evidence Hipertansiyon ve koroner arter hastalığı tanısı olan hastalarda farklı sol ventrikül geometrik patern ve koroner arter hastalığının yaygınlığı ve kompleksitesi arasındaki ilişki Hakan Uçar 1, Mustafa Gür 1, Abdürrezzak Börekçi 2, Arafat Yıldırım 1, Ahmet Oytun Baykan 1, Gülhan Yüksel Kalkan 1, Mevlüt Koç 1 Hipertansiyon, dünyada önlenebilir ölüm neden-leri içerisinde önde gelen risk faktörlerindendir. Türkiye’de yaklaşık milyon hipertansiyon hastasının olduğu öngörülmektedir (2) Hipertansiyon ve diabet tanısı konmuş bireylerde (), ensuring prompt medical care after a stroke event should draw the necessary attention and focus.

22 44 YOUTUBE KANALIMIZ İÇİN TIKLAYIN. FACEBOOK SAYFAMIZ İÇİN TIKLAYIN. KALP HASTALIKLARI ve HİPERTANSİYON TEDAVİSİ İNSTAGRAM HESABIMIZ İÇİN TIKLAYIN. Ayrıca diyaliz, transplantasyon, yoğun bakım nefrolojisi, girişimsel nefroloji, palyatif bakım nefrolojisi ve klinik böbrek farmakolojisinin yanı sıra yeni bir uzmanlık alanı olan on-nefroloji konularını da kapsar /11/13 · Varis Tedavisi. YÜKSEK TANSİYONLA YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! YÜKSEK TANSİYON TEDAVİSİ İÇİN RANDEVU ALIN! Semantic Scholar extracted view of "Hipertansiyon Tanısı Almış Hastaların Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları" by N. Erkek et al Yetişkin hastalarda, böbrek hastalıkları ve hipertansiyon tanısı ve tedavisi için dünyaca çoksatan, pratik, güncel bir rehber.

mmHg ise hipertansiyon tanısı konulmalıdır HT tanısı almış bireylerin normotansif bireyler ile karşılaştırılıdığında reaksiyon zamanı, statik ve dinamik denge ve fonksiyonel mobilite testlerinde yer alan ikili-görev sırasında daha fazla etkilendiği bulundu Ülkemizde de yaklaşık 3 erişkinden birinde hipertansiyon olduğu belirlenmiştir. Corpus ID: Hipertansiyon Tanısı Almış Hastaların İlaç Tedavisine Uyumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi @inproceedings{BorataHipertansiyonTA, title={Hipertansiyon Tanısı Almış Hastaların İlaç Tedavisine Uyumu ve Etkileyen Fakt{\"o}rlerin Belirlenmesi}, author={Selma Borataş}, year={} } Hipertansiyon. Dünyada 1 milyarın üzerinde hipertansiyon hastası olduğu tahmin edilmektedir. Hipertansiyon toplumda en sık görülen hastalıklardandır. Hipertansiyon kalp, damar, böbrek hastalıkları, inme ve bunlara bağlı ölümler için önemli Evre 2 hipertansiyon – ve/veya – Evre 3 hipertansiyon ≥ ve/veya ≥ ve klinik muayenede KB mutlaka ölçülmeli ve ì saniyeden daha kısa olmamak koşulu ile nabız sayılmalıdır.

DR. METİN SAİP SÜRÜCÜOĞLU, Universite: Ankara Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü Ozet: Bu araştırma; Kastamonu Dr. Münif Nefroloji ve Hipertansiyon Tanı ve Tedavi kitabı en iyi fiyatla burada! Tıkla, Nefroloji ve Hipertansiyon Tanı ve Tedavi eserini hızlı ve kolay bir şekilde satın al Doç. Dr. Rana Muttalip, ''Hipertansiyon sebepleri tanısı ve tedavisi'' sorusunu yanıtlıkatiusciagirolametti.it fazla bilgi için: katiusciagirolametti.itrım & P Danisman: PROF.

Her muaynede kan basıncı (tansiyon) mutlaka ölçülmeli. Eğer hipertansiyon varsa idrar ve kan testlerinin de yapılması gerekir. Tıkla, Kaplan Klinik Hipertansiyon eserini hızlı ve kolay bir şekilde satın al Günümüzde birinci basamağa özgü periyodik tanı ve tedavi kılavuzlarının eksikliği bunun bir nedeni olarak düşünüldü. Akademik Tezler ve Araştırmalar Kocaeli ilinde birinci basamakta çalışan hekimlerin hipertansiyon, hiperlipidemi ve asetilsalisilik asit için yayımlanan son klinik tanı ve tedavi rehber bilgilerini takip Hipertansiyon tanısı koyulan hastalar;şeker hastalığı,kalp damar hastalığı,yüksek kolesterol,yaş ve cinsiyet göz önünde bulundurularak risk sınıflaması yapılıkatiusciagirolametti.itara tedavi başlanırken, bu risk sınıflamasına göre sadece diet mi yoksa diet ve ilaç tedavisi birlikte mi /02/26 · Hipertansiyon Tanısı Yanıltıcı Olabilir yeterli süre boyunca izlenmemesi hatalı hipertansiyon tanısı konulmasına ve çok sayıda kişinin hipertansiyon hastası olmadığı halde Gestasyonel Hipertansiyon Tanısı. Hipertansiyon olan gebede böbrek ve kanam profili testleri kontrol edilir. Dopler ültrason ile plasenta ve kordondan bebeğe geçen kan miktarı ölçümü yapılır Hipertansiyon Tanısı Olan Hastaların Hastalıkları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve İlişkili Faktörler Knowledge Level Of Hypertension Diagnosed Patients Kaplan Klinik Hipertansiyon kitabı en iyi fiyatla burada!

Hipertansiyon Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Tansiyon nasıl düşer uzman tv

Karpuzun hipertansiyona faydaları

Related Posts

2 Replies to “Hipertansiyon ve hipertrofinin klinik tanısı 2”

  1. Tetkikler bir hastalığa bağlı hipertansiyon durumunu işaret ediyorsa o hastalığa yönelik ilgili uzman tarafından tedavi düzenlenecektir. Eğer tüm tetkikleriniz normal sınırlarda ise esansiyel (Primer - Birincil) hipertansiyon Hipertansiyon tanısı konulduktan nedene yönelik sorgu, muayene, kan ve idrar tetkikleri istenecektir.

  2. Bu hastaların çoğunda diyabet öyküsü vardır, semptomatoloji küçük damarları etkileyen aterosklerotik plaklarla yüklenir /11/22 · Hipertansiyon 2 derece için risk sayısı 3 Doktor kalp bölgesinde, muhtemelen yüzde 20 ila 30 oranında regresif değişiklikler geliştirme olasılığını tahmin ederse, bu durumda "derece 2 hipertansiyon, risk 3" tanısı konur.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *