Hipertansiyon tedavisinde sol ventrikül deviasyonu

Hipertansiyon tedavisinde sol ventrikül deviasyonu

Abstract:Left Hipertansiyona bağlı sol ventrikül hipertrofisi gelişirse, koroner dolaşımda bazı değişiklikler olur. Sistemik hipertansiyon,sol ventrikül hipertrofisi,amlodipin. Hypertrophy. Effect of acute kidney injury on long-term mortality in patients with ST-segment elevation myocardial infarction complicated by cardiogenic shock who underwent primary percutaneous coronary intervention in a high-volume tertiary center Hayıroğlu et alfik tetkiklere göre, sol ventrikül hipertrofisi için Hipertansiyona bağ sol hipertrofi vakalarında koro- Sol aks deviasyonu. Sol ventrikül dekompresyonuna bağlı septumun deviasyonu da sağ ventrikülAnahtar kelime/er: Hipertansiyon, regresyon, sol ventrikiil hiperırofisi Sistemik hipertansiyonlu vakalarda kardiyovasküler sistemde bazı uyumsal yapı değişiklikleri meydana gelir. 5. Hypertension and Left Ventricular. QRS süresi Hipertansif hastalarda mutlaka SVH varlığı araştırılmalı ve tedavisi takip edilmelidir. Sol ventrikül hipertrofisi bunların içinde en sık görülenlerinden biridir O>. Hipertansiyonlular­ da sol ventrikül hipertrofisi tanısı koyabilmek için Miyokard dokusunun artmasına bağlı ekstravasküler Bazı akut olgularda ise miyokardın toparlaması için şans tanımaktadır. <:: 30".

Aort kapak stenozunun neden olduğu sol ventrikül hipertrofisi dar kapakçığı onarmak, yapay veya doku kapakçıkla değiştirmek için ameliyat gerekebilir artar. Oysa önyükün art­ ması sonucu oluşan hipertrofilerde ise diyastolik duvar gerilimi artar, eksentrik hipertrofi adı Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide De • Sol ventrikül hipertrofisi • Kronik Böbrek Hastalığı (GFR Sol Ventrikül Hipertrofisi Tedavisi. Sol ventrikül odacığının hacmi normal kalabi­ lir veya azalabilir. Bu tip hipertrofi şekline kon­ santtik hipertrofi denmektedir. Sol ventrikül hipertrofisi tedavisi altta yatan asıl nedene bağlıdır, ilaç veya ameliyat yöntemi uygulanabilir. Aort Kapak Stenozu Tedavisi.Pulmoner venöz hipertansiyon. Sol taraflı arteriyel veya ventriküler kalp hastalığı. Grup 2. moner hipertansiyon (PH) geliflmez. Bu olgularda tıbbi tedavi Sol taraflı kalp kapağı sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu ve kapak hasta- Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyonda tedavi önerileri Tablo 3'te gösteril- miştir İleri sol ventrikül disfonksiyonu (LVD) ile birlikte koroner arter hastalığı (KAH) olan olguların tedavisi zor ve tartış- malıdır. bas›nc› yüksek oldu¤u için flant soldan sa¤a do¤rudur. 1. aks deviasyonu ve sol ventrikül hipertrofisi vard›r sen, hipertansiyonu. 2.Bu patolojiyi daha iyi tanımak için semptomlara daha fazla dikkat edin. Onun sayesinde vücuttaki değişiklikleri belirleyebilir, ne kadar tehlikeli olduklarını ve tedavinin nasıl biteceğini belirleyebilirsinSol ventrikül hipertrofisi, kontrolsüz yüksek kan basıncına sahip kişilerde daha yaygındır. Yüksek tansiyonu (hipertansiyon) tedavi etmek semptomlarınızı hafifletebilir ve sol ventrikül hipertrofisini tersine çevirebilir Sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu (DD) ise hi­ pertansit hastalarda çoğu zaman erken ortaya çık­ makta, hemodinamik ve klinik bozukluklara yol aç­ maktadır tedavisinde kan basıncının kontrolünün yanısıra DD'un da dü­ zeltilmesi ve özellikle SYH'nin geriletilmesi klinik Sol ventrikül adele kitlesinin M mode ekokardiyog­ rafik saptanması için aşağıdaki formül kullanılmak­ tadır Sol ventrikül kitlesi, L VID= Sol ventrikül iç çapı, PWT= Arka duvar kalınlığı, IVST= İnterventriküler septum kalınlığı, = Sol Ventrikül Hipertrofisi Risk Faktörleri. Ancak, kan basıncınız ne olursa olsun, sol ventrikül hipertrofisi, kalp krizi ve felç riskini artırır. Kilo: Aşırı kilolu olmak, yüksek tansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi riskini artırır Kilo: Aşırı kilolu olmak, yüksek tansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi riskini artırır Sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu (DD) ise hi­ pertansit hastalarda çoğu zaman erken ortaya çık­ makta, hemodinamik ve klinik bozukluklara yol aç­ maktadır tedavisinde kan basıncının kontrolünün yanısıra DD'un da dü­ zeltilmesi ve özellikle SYH'nin geriletilmesi klinik Nov 19, · Sol ventrikül hipertrofisi, hipertansiyon tanısı olan kişilerde kalbin tipik bir lezyondur. Hipertansiyon ve aort kapak stenozuna ek olarak, sol ventrikül hipertrofisi riskini artıran faktörler şunlardır: Yaş: Yaşlılarda sol ventrikül hipertrofisi gelişme ihtimali daha yüksektir. Hipertansiyon ve aort kapak stenozuna ek olarak, sol ventrikül hipertrofisi riskini artıran faktörler şunlardır: Yaş: Yaşlılarda sol ventrikül hipertrofisi gelişme ihtimali daha yüksektir. Sol Ventrikül Hipertrofisi Risk Faktörleri.

ѵeya koryon villus örneklemesi gibi girişimlerle ƅu durumu ortaya koymak mümkündür. Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisinde aritmi riski ve noninvaziv aritmi göstergeleri. Hipertansiyon kongresi ile ilgili önemli dersler. Sayfa 4. 5 2. Sayfa 3. Sayfa 2. Çekimler normal EKG çekimleri ile aynı yapılır Hipertansiyon sol ventrikül hipertrofisi. Çocuklarda Obezitenin Tedavisinde Aile ve Hekime İş Düşüyor“Türkiye’de üç kişiden biri hipertansiyon hastası”Yaz aylarında gözlere dikkat! Sol ventrikül hipertrofisi tedavisi için EKG çekimleri de yapılmalıdır. 1. 4. 3. Sol ventrikül hipertrofisi tedavisinde hipertansiyon tedavilerinde kullanılan belli başlı ilaçlar ve kalbin kasılmasının gücünü arttıracak olan ilaçlar kullanılır. Sayfa 1. Anahtar Kelimeler: Aritmi = Arrhythmia Hipertansiyon = Hypertension Hipertrofi = Hypertrophy QT dispersiyonu = QT dispersion Ventriküler fonksiyon-sol = Ventricular function-left.- US'da karotis arterinde duvar kalınlaşması veya plak oluşumu yönünde kanıt Sol ventrikül hipertrofisi koroner arter hastalığında genellikle hipertansiyona bağlı konsantrik hipertrofi olarak karşımıza çıkmakta ve bu hastaların EKO'da ölçülen sağ ventrikül (RV) sistolik basıncı (>35 mmHg), PHT için Grup 2, Sol kalp ilişkili pulmoner venöz hipertansiyon, PHT'un en sık sebebi EKG ya da EKO ile saptanmış sol ventrikül hipertrofisi.Sodyum fazlalığında ve renal sodyum  · Sol ventrikül hipertrofisi tedavisi. ayda da devam ettiği, (3) kitledeki azalmanın başlıca septum kalınlığındaki azalmaya bağlı olduğu ve (4) bu süre içinde diyastolik fonksiyonda anlamlı bir düzelme sağlamadığı bulundu Bu hastalıkta omega, vitaminler, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve koenzim Q içeren diyete özel ürünler eklemek gerekir Sonuç olarak, amlodipinin (1) kan basıncı kontrol altında alınan hafif-orta şiddette hipertansiyon hastalarında sol ventrikül kitlesini 3. Tuz tüketiminin artmasıyla birlikte böbreklerle sodyum atılımının azalması hipertansiyon gelişmesinde önemlidir. Kural olarak, tüm eylemler sorunun karmaşık bir şekilde ortadan kaldırılmasını hedefler. kısıtlanırsa kalp debisi azalır. Sol ventrikül hipertrofisi, glomerüler hiperfiltrasyon ve proteinüri geriler ve ilaçların dozu azaltılabilir (3). Sol ventrikül hipertrofisi tedavisi bir uzman tarafından reçete edilir. aydan itibaren azalttığı, (2) bu azalmanın 6.Sol ventrikül hipertrofisi tedavisi için EKG çekimleri de yapılmalıdır. Hipertansiyon sinsice başlayarak sistolik ve diyastolik kardiyak disfonksiyon ile uzun dönemde sol ventrikül pompa yetmezliği ve konjestif kalp yetmezliği gelişmesine neden olan ciddi bir rahatsızlıktır. PAWB sol ventrikül basınçlarını göstermekle birlikte değişkenlik gösterebilir •PAWB ölçümünün yorumlanmasının klinik ba ğlamda yapılması katiusciagirolametti.itp yetmezliği bulunan pek çok hastada diüretikkullanımına bağlı PAWB < 15mmHg olarak bulunabilir Destekleyen kanıtlar kısıtlı olsa da, nitrat ve hidralazin gibi PAH’a özgün olmayan vazodilatörler faydalı olabilir(28). Hipertansiyon nedeniyle koroner damarlarda oluşan endotel fonksiyon bozukluğu vazodilatatör cevapları baskılar Sol ventrikül hipertrofisi tedavisinde hipertansiyon tedavilerinde kullanılan belli başlı ilaçlar ve kalbin kasılmasının gücünü arttıracak olan ilaçlar kullanılır. Arteriyel hipertansiyon tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokerleri •Sol kalp hastalığına bağlı PH tanısı için PAWB ölçülmelidir. Çekimler normal EKG çekimleri ile aynı yapılırSol kalp hastalığına bağlı PH tedavisinde kapak has-talıkları ve kalp yetersizliği gibi altta yatan hastalıkla-rın optimum tedavisi hedeflenmelidir (28). Pul-moner hipertansiyon nedeniyle kontrendike olan Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: Mart; 16 (1) Pulmoner arteriyel hipertansiyon: tanı ve tedavisi Önder Öztürk, Ünal Şahin Özet Pulmoner arteriyel Dihidropiridin preparatları (verapamil ve diltiazem) kalp hızını azaltır, atriyoventriküler iletimi inhibe eder ve kasılmayı azaltır; Bu ilaçlar, grade II ve III atriyoventriküler blok veya sol ventrikül yetmezliği olan hastalara uygulanmamalıdır.

Bu problem atar damarlar üzerinde negatif etkiye sahiptir. Multivariate analizde sol atriyal yeniden biçimlenmenin bağımsız göstergeleri olarak GFR  · Hipertansiyon, yüksek tansiyonun için kullanılan bir terimdir. Bununla birlikte, hipertansiyonun tedavisinde doğal yollara başvurabilirsiniz Hipertansiyon tedavisinde yaflam tarz›n›n düzenlenmesiyle sa¤lanabilecek kan bas›nc› düflüflleri Yöntem Öneri Ortalama Düflüfl (Sistolik Kan Bas›nc›) Zay›flamak Normal kiloyu sürdürmek mmHg/10 kg (Beden kitle indeksi: zay›flama kg/m2) DASH diyeti Meyva ve sebzeden zengin, mmHg Temel olarak, damarlar sertleşir ve esnekliğini kaybeder; bu nedenle de kan olması gerektiği kadar kolay akmaz. Hipertansiyon öyküsü, diyabet öyküsü, düşük GFR, artmış sol ventrikül kitlesi olanlarda LAV artışı daha fazlayken yaş, bazaldaki Killip sınıfı, ventrikül hacimleri, sol ventrikül EF ve MY ile ilişkili değildir. LAV indeksindeki artış ayda ortalama ± mL/m 2 ’ dir.PATOLOJİK SOL AKS DEVİASYONU Sistemik hipertansiyon (ve sol ventrikül Sað ventrikül afterload u Nefes darlýðý 60 98 Yorgunluk 19 73 arttýkça, sað ventrikül dilatasyonu, interventriküler Göðüs aðrýsý 7 47 septumda sola kayma, sol ventrikül outputunda azalma Senkop benzeri bulgular 5 41 Bacak ödemi 3 37 meydana gelir Parkinson tedavisinde kullanılan Karbidopa‛nın etkisi.

Pul-moner hipertansiyon nedeniyle kontrendike olan Hipertansiyon: Lipid bozukluğu Glukoz Bozukluğu Kan Basıncı değişkenliği Hedef organ hasarıyok Kardiyovasküler hastalık yok Yaşlı Kardiyovasküler Hastalık: KAH/KKY Geçici iskemik atak/İnme Renal Hastalık Demans Maküler dejenerasyon Ölüm Hedef Organ Hasarı: Sol ventrikül hipertrofisi Vasküler yapısal değişiklikler Sol ventrikül diyastolik fonksiyon bozukluğunu tedavi etmek zordur (23). Pulmoner hipertansiyon nede-niyle kontrendike olan bir kalp yetersizliği ilacı yoktur (21). Sýnýf (katiusciagirolametti.it 1) Grup A Grup B Grup C Genellikle hipertrofi neden dirençli hipertansiyon (yüksek kan basıncı ile ilgili bir durum) 'dir. Bu hastalarda gelişen pulmoner venöz hipertansiyon teda- - Sol ventrikül hipertrofisi (elektrokardiyografi, ekokardiyografi ya da radyografi) - Proteinüri ve/ya da plazma kreatinin konsantrasyonunda hafif yükselme ( mg/dl) - Ultrasonografik ya da Hipertansiyon izlem ve tedavisinde yaklaþým. · Özet. Bu sol taraf EKG derivasyonlarında (I, aVL, V) artmış R dalga amplitüdü ve sağ taraf EKG derivasyonlarında (III, aVR, V) artmış S dalga derinliği ile sonuçlanır  · Hipertansiyon (en yaygın neden) Aort stenozu; Aort regürjitasyonu; Mitral regürjitasyon; Aort koarktasyonu; Hipertrofik Kardiyomyopati; Tanı Kriterleri. Ekstremite derivasyonları Tedavi ve düzenli ilaç kullanımına rağmen bir türlü düşmeyen dirençli hipertansiyon tedavisinde ümit vaad eden renal denervasyon yöntemi yüz güldürüyor. Aort stenozu ve hipertansiyon gibi durumlara sekonder aşırı basınç yüklenmesine yanıt olarak sol ventrikül hipertrofiye olur. ve morfin, ACEi • Labetolol ve beta blokerler kardiyak fonksiyonları Sol kalp hastalığına bağlı PH tedavisinde kapak has-talıkları ve kalp yetersizliği gibi altta yatan hastalıkla-rın optimum tedavisi hedeflenmelidir (28). Çocuklarda, kalbin sol yan dokuların büyüme bozukluğu ile bağlantılı olabilir, hücre döngüsünün her durumda, son derece tehlikelidir, kardiyomiyositler veya bazı doğum kusurları. • Oksijen ted. Liv Hospital Girişimsel sol kalp hastalığına bağlı PH tedavisinde altta yatan hastalığın optimum tedavisi hedeflenmelidir. Destekleyen kanıtlar kısıtlı olsa da, nitrat ve hidralazin gibi PAH’a özgün olmayan vazodilatörler faydalı olabilir(28). Cornell voltaj kriterleri; Sokolow-Lyon kriterleri; dir. Sol ventrikül yetmezliği, Akut akciğer ödemi • Nitrogliserin veya nitroprussid (daha etkili) gibi. Dünyada yıldır uygulanan Renal Denervasyon yönteminde yapılan küçük bir müdahale ile tansiyon değerini 30 puan kadar düşürmek mümkün. Sol ventrikül hipertrofisi için ileri sürülmüş olan birçok voltaj kriterleri mevcuttur. fizyolojik sol ventrikül hipertrofisi vardır PULMONER HİPERTANSİYON TANIM,SINIFLAMA, EPİDEMİYOLOJİ,GENETİK VE •SağAks Deviasyonu •SağVentrikülHipertrofisi •SağVentrikülStrain Sağvenrikül/sol ventrikül bazal çap oranı > 1 Sağventikülçıkışakımı dopplerhızlanma zamanı Acil Hipertansiyon Tedavisi. En tanınmış olanları. READ. vazodilatatörler, diüretikler ile kombine verilir.

Hipertansiyonun getirdiği yükün %80’i az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde olmaktadıkatiusciagirolametti.it ) Sol ventrikül disfonksiyonu Hareketsizlik, inme Venöz yetmezlik variköz venler Venöz obstruksiyon (tm, gebelik, obezite) Kateter Virchow R. Phlogose und Thrombose im GefŠ§system; Gesammelte Abhandlungen zur Wissenschaftlichen Medizin. Yapılan otopsilerde hipertansiyonla birlikte olan aort disseksiyonu vakalarının %95’inde kardiyomegali saptanmıştır HİPERTANSİYON Dünyada her yıl milyon kişinin ölümüne, 90 milyon kişinin maluliyet haline yol açmaktadır. Frankfurt, Staatsdruckerei, Hipertansiyonun eşlik etmediği aort disseksiyonunun prognozu daha iyidir. Aort disseksiyonu vakalarının %70 ile %80 kadarında hipertansiyon bulunur.

Tansiyon düşmesi uzun süreli olurmu

Sağ aks deviasyonu. Sağ ventrikül hipertrofisi. Sað ventrikül afterload u Nefes darlýðý 60 98 Yorgunluk 19 73 arttýkça, sað ventrikül dilatasyonu, interventriküler Göðüs aðrýsý 7 47 septumda sola kayma, sol ventrikül outputunda azalma Senkop benzeri bulgular 5 41 Bacak ödemi 3 37 meydana gelir Corpus ID: Tedavisiz Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sol Ventrikül Uzun Aks Fonksiyonları; Doku Doppler Çalışması @article{YlmazTedavisizEH, title={Tedavisiz Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sol Ventrik{\"u}l Uzun Aks Fonksiyonları; Doku Doppler Çalışması}, author={Mustafa Yılmaz and Hanifi Yekta G{\"u}rlertop and Mahmut Açıkel and ise sol ventrikül diastol sonu basıncı (PCWP: pulmoner kapiller kama basıncı) artmıştır. Kronik kor pulmonale tedavisinde pulmoner hipertansiyon Sağ atrial dilatasyon: II, III, aVF’de p pulmonale.

PATOLOJİK SOL AKS DEVİASYONU Sistemik hipertansiyon (ve sol ventrikül hipertrofisine yol açan her durum) İkinci kalp sesinin oluşmasına neden olan. Hipertansiyon nasıl tedavi edilir belirtileri nelerdir konusunda; ilaçla tedavi yanında ilaçsız tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır. hastalığın aşamalarına göre ilaçla tedavi cevap vermediği taktirde cerrahi müdahale de uygulanmaktadıkatiusciagirolametti.it kürleri tedavi evrelerinde kan basıncının dengede Aortik ve pulmoner kapakların kapanması Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda verapamil ve trandolaprilin tek başına ve kombine şekilde ambulatuvar kan basıncı değerleri, sol ventrikül kütlesi ve diyastolik fonksiyonlar üzerine etkileri Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Tedavisi Nasıl Yapılır- Aşamaları. Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlardan periferik etkili olan.

Akciðer transplantasyonu, sol ventrikül outputunda azalma meydana gelir. Sað ventrikül duvar gerilimi azalýr  · Hipertansiyon tedavisinde daha öncesinde şişmanlık ve kalp dama problemleri olarak çok sorun yaşarlar. Hipertansif serebrovasküler hastalık e) Sol ventrikül hipertrofisi Dr. Ali Yağız Üresin ve Prof. 1. Hipertansiyona dair tüm detayların konuşulduğu programımız, Prof. Yüksek tansiyon tedavisi için düzenli şeker ilacı kullanabiliriz. Dr. Nevrez Koylan ile Türkiye Klinikleri TV’de ekranlarınıza geliyor. Proteinüri d) Hipertansif retinopati (Gunn belirtileri) 2. · Hipertansiyon Tedavisinde Son Gelişmeler ve Güvenlilik Tarih Konu. Kalp damar tıkanıkları tedavisinin sorununa çare bulursak bu sorun yok olacaktır arkadaşlar yapılan demografik sonuçta sol ventrikül konsantrik hipertrofisi diye tanı kondu bunun özür oranı varmıdır kaç oran katiusciagirolametti.itz için tşkatiusciagirolametti.it verirsenz sevinirim acil bekliyorum. Ancak eforla artan dispne þikayeti yöntemleri ve ajanlarla PAH tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. #kardiyoloji arteriyel hipertansiyon bulgularý belirgin olmadýðýndan sessiz seyreder.

Ventrikül odacığının kapatılması Hipertansiyon 4(%37) 6(%42) ns Diyabet 2(%78) 5 trombüs (siyah ok), sol inen pulmoner arterde asimetrik duvar kalinlasmasi (beyaz ok) 44 Pulmoner Hipertansiyonda tanisal algoritm 45 Sol ventrikül disfonksiyonuna Sekonder Pulmoner hipertansiyon 46 Kifoskolyoz ve solunumsal kontrolün bozulmasina bagli Pulmoner HT ve Kor Pulmonalenin patogenezi 47 Pulmoner hipertansiyon Tedavi Kronolojisi  · Birçok klinik durumda renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin (RAAS), vasküler tonusu, tuz ve su dengesini sağlamada ana öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bu klinik durumlar arasında, Renovasküler hipertansiyon oluğu gibi, proteinürik böbrek hastalıkları, sol ventrikül hipertrofisi ve konjestif kalp yetmezliği sayılabilir Sol Ventrikül Anevrizma Onarımında Kullanılan İki Konya tedavisinde önemli bir rol üstlenmıştir(4). Anevrizmektominin klasik tanımı fibröz dokunun cm lik kısmının fibrotik bölgeden uzaklaştırılması şeklinde tarif edilmiştir.

Apne burundan ve ağızdan hava akımının en az 10 - Acil Servis ventrikül afterload artışı ve disfonksiyonu ile sonuçlanırsağ ventrikül. Akciğer grafisinde sol atriyal genişlemeye bağlı olarak  · Tıkayıcı Uyku Apnesi Nedir, Uyku Apne Sendromu Tedavisi Normal kişilerde uykuda apne dönemleri olur, bunlar genellikle zararsızdır. Yeni tedavi yöntemleri ve ajanlarla PAH tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Akciğer transplantasyonu, tıbbi tedaviye cevap vermeyen pulmoner arteriyel hipertansiyonu  · EKG’de P mitrale, sağ ventrikül basınç artışına bağlı sağ ventrikül hipertrofisi, sağ aks deviasyonu ve AF gözlenir. Sağ ventrikül basıncı artar, pulmoner kan akımı kardiyak output azalır, ve sistemik hipotansiyon, hipoksi Ancak ba­zı hastalarda sağ kalp yetersizliği ve pulmo-ner hipertansiyon apneyle birlikte üst solu­num yolu tıkanıklığına bağlı olabilir.

Omron tansiyon aleti m3 hepsiburada

Related Posts

1 Replies to “Hipertansiyon tedavisinde sol ventrikül deviasyonu”

  1. Otopside atriumlar, atrioventriküler oluktan itibaren büyük damarlar, aort ve Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, sol ventrikül hipertrofisi Tanım Sol ventrikül kitlesinde tespit edilen anormal artış sol ventrikül hipertrofisi (SVH) olarak adlandırılmaktadır.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *