Hipertansiyon tedavi hedefi

Hipertansiyon tedavi hedefi

Bireysel Geçmiş ve/veya. Diyastolik. Başlama Kararı. Düzeyi. Yaşlılarda hipertansiyon. Total KV Risk 23 de jul. Sistolik ve. Yaflam tarz›n›n düzenlenmesi çok önemlidir ve göz ard› edilmemelidir. Kan Basıncı. Bununla beraber hipertansiyonlu hastalarda, tedavi Toplumda kan basıncının dağılımı · Hipertansiyonun tanımı · Hipertansiyonun sınıflandırılması. Hipertansiyon tedavisinde ilaç seçimi akış şemasıHipertansif bireylerin ço¤unda yaflam tarz›n›n de¤ifltirilmesi gerekir. Bu hastalarda ilk tercih ACE inhibitörleridir. ‹laç tedavisi Hipertansif kiflilerin ço¤unda kan bas›nc› kon- trolü için ilaç tedavisine gereksinim vard›r Yaşlılarda izole sistolik hipertansiyon dahil hipertansiyon %60’ın üstündedirHipertansif bir hastada, tedavinin başlıca hedefi total kardiyovasküler riskte maksimum azalma sağlamalıdır. Bu yolla kan bas›nc›nda anlaml› düflüfller sa¤lanabilir (Tablo 3). Diyabetin varlığında antihipertansif tedavinin hedefi kan basıncı düzeyini /85 mmHg’nin altına düşürmek olmalıdır. Kan basıncı düzeylerine göre sınıflandırma; Hedef organ tutulumuna Antihipertansif Tedaviye. de Yaşa göre ilaç tedavisi için eşik ve hedef kan basıncı düzeyleri.

Renal Parankimal Hipertansiyon (%) - Akut glomerülonefrit Başlangıç İlaç Tedavi Seçimi Thiazide diüretikleri, kalsiyum kanal blokerleri, ve ACE inhibitörleri veya ARB’ler önerilmektedir. Yaşı ≥ olan hipertansiyon hastalarında tedavi başlama eşiği sistolik K ≥ mm Hg, tedavi hedefi – mm Hg’dir. Yaşlılarda (≥ yaş), ilaç tercihinde grup ilaçtan (diüretikler, KK, AEİ, AR) herhangi biri veya kombinasyonu (AEİ ve AR hariç) kullanılabilir Hipertansiyonlu Hastalarda Kan Basıncı Hedefi: /80 mmHg’nın altında olmalı. Renal Hipertansiyon (%) 1. Tablo 2. Gebelik ve Hipertansiyon 1 Ýzlem ve Tedavi Hipertansiyonun deðerlendirme ve izleminde, hastalarýn kardiyovasküler risk etmenlerine ve kan basýncý düzeylerinin yüksekliðine göre gruplara ayrýlmalarý önerilir (Tablo 7). Ýkincil hipertansiyon nedenleri.Statin ve diğer antihipertansif olmayan ilaçların gereksinimi Hipertansiyon: Hipertansif kalp hastalığı Hipertansiyon Bilinci, Tedavisi ve Kontrolü: A.B.D., Hedef organ bozukluğu sorgulaması 23 de mai. Eşik ve Hedef Kan Basıncı Düzeyleri. Türk Hipertansiyon Uzlaşı Kombinasyon tedavisinin kullanılması. yaş üstü yaşlıda ise fiziksel ve mental durum iyi ise yine antihipertansif tedaviye başlama değeri >/90 mmHg olup hedef sistolik KB değeri mmHg KB eşiği ve tedavi hedefi. de Eşlik Eden Hastalık/Yüksek Risk Durumu ve Yaşa Göre İlaç Tedavisi için.Tedavi Hipertansiyon tedavisi hastaya özgü olmalıdır.[6] Tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi ola-rak özetlenebilir. ‹laç tedavisi Hipertansif kiflilerin ço¤unda kan bas›nc› kon- trolü için ilaç tedavisine gereksinim vard›r nen risk düzeyine göre uygulanması gereken tedavi yaklaşımı Tablo 4’de belirtilmiştir. Tedavi düzenlenirken hedef, morta-lite ve morbidite nedeni olan KVH risklerinin azaltıl- Hemodiyalizde Hipertansiyon Kan Basıncı Hedefi K/DOQI Workgroup K/DOQI clinical practice guidelines for cardiovascular disease in dialysis patients Sistolik kan basıncı (mm Hg) Diastolik kan basıncı (mm Hg) Prediyaliz < <90 Postdiyaliz < <80 Am J Kidney Dis ; 45(4 Suppl 3): S1–S Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Tedavi Hipertansiyon tedavisi hastaya özgü olmalıdır.[6] Tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi ola-rak özetlenebilir. Dr. Çetin Turgan, bu hastalıkla mücadelede hedeflerinin, “hipertansiyonun önlenmesi, zamanında teşhis edilmesi, yaşam stili değişiklikleri ve gerekli durumlarda ilaçlarla tedavi edilmesi ve tedavi edilen hastalarda mutlaka hedef kan basıncı değerlerinin yakalanması” olduğunu belirtti Tedavi düzenlenirken hedef, morta-lite ve morbidite nedeni olan KVH risklerinin azaltıl- Sep 03, · Hipertansiyon tedavisinde en etkili 3 alışkanlık etkinlik sırasına göre şu şekildedir: Kilo vermek DASH diyeti yapmak Diyetteki sodyum miktarını düşürmek tir. Bu yolla kan bas›nc›nda anlaml› düflüfller sa¤lanabilir (Tablo 3). Yaflam tarz›n›n düzenlenmesi çok önemlidir ve göz ard› edilmemelidir. Bu 3 alışkanlıkta ulaşılması gereken hedefler için “Yaşam standartlarındaki olumlu değişikliklerde hekimin hedefi ve hastadan beklentisi nedir?” başlığını okuyabilirsinizHipertansif bireylerin ço¤unda yaflam tarz›n›n de¤ifltirilmesi gerekir. Hemodiyalizde Hipertansiyon Kan Basıncı Hedefi K/DOQI Workgroup K/DOQI clinical practice guidelines for cardiovascular disease in dialysis patients Sistolik kan basıncı (mm Hg) Diastolik kan basıncı (mm Hg) Prediyaliz nen risk düzeyine göre uygulanması gereken tedavi yaklaşımı Tablo 4’de belirtilmiştir.

Antihipertansif bir ilaç başlamadan önce, bu ilacın fetus üzerindeki olumsuz etkileri dikkatlice gözden geçirilmelidir Hipertansiyonu olan ve yaşı ≥80 olan hastalarda tedavi başlama eşiği sistolik KB ≥ mmHg, tedavi hedefi mmHg’dir Koroner arter hastalığı olan diyabetiklerde tedavi yükünü artırmaksızın • Hipertansiyonu tedavi edilmemişya da güçlükle kontrol edilebilen ve son organ hasarı bulunan hastalarda – operasyonun kan basıncı regülasyonu sağlanıncaya kadar ertelenmesi önerilir. • Son organ hasarsız, tedavi edilmemişya da güçlükle kontrol edilmişhafif-orta derecede hipertansiyonda Gebelikte hipertansiyon tedavisinin hedefi uteroplasental ve fetal dolaşımı baskılamaksızın annede gelişebilecek komplikasyonları önlemek olmalıdır.Akut End Organ Hasarı, Kan Basıncı Düşüş Hedefi ve Zamanı, Tercih Edilen IV ilaç. Diffüz mikrovasküler hasar (Malign Tedavisi nasıl olmalıdır? Hedef /80 mmHg altı olmalı; eğer böbrek 23 de jul. Hipertansiyon tedavi algoritması yenilendi; de to a good clinical evaluation. varlığına göre kan basıncı hedef değerleri yeniden tanım- landı. Tedavideki temel hedef mortalite (ölüm) ve morbidite (sakatlık) oranlarını azaltmaktır. Hipertansif Acil Durum ve Tedavisi.Uzun süreli maruz kalınan stres önemli ruhsal hastalıklara neden oluyor; Tiryakileri kurtaracak nikotin aşısı gerçek oluyor; Hipertansiyon sınırı güncellendi: 13/8’in üstündekilere ilaç verilecek Hipertansiyon tedavi edilmediğinde, hayatı tehdit edebilen ciddi sağlık problemlerine yol açar. Kalp hastalığı, felç ve böbrek yetmezliği bunlardan en önemlileridir. Kırılgan yaşlılardasistolik kan basıncı hedefi olarak SKB 4/30/ · Radyo dalgaları hipertansiyon tedavisinde etkili bulundu; Diyabet ve hipertansiyon hastalarında mutlaka glokom taraması yapılmalı! Hastaların yüzde 90’ından fazlasında hipertansiyonun bir sebebi bulunmaz ancak bazı Fonksiyonel kısıtlılığı olan hastalarda hipertansiyon tedavisi yaşam beklentisini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.Gebelik ve Hipertansiyon 1 Başlangıç İlaç Tedavi Seçimi Thiazide diüretikleri, kalsiyum kanal blokerleri, ve ACE inhibitörleri veya ARB’ler önerilmektedir. Hipertansiyonlu Hastalarda Kan Basıncı Hedefi: /80 mmHg’nın altında olmalı. Gebelik ve Hipertansiyon 1 Dec 08, · Hipertansiyon tedavisinde öncelikli olarak kullanılan ilaçların kombinasyonları ile tansiyon değeri hedefine ulaşılamıyorsa, doktor tarafından merkezi sinir sistemi etkili ajanlar ile diğer tansiyon ilaçlarıyla birleştirildiğinde etkili olan beta blokerleri reçete edilebilir Demans, kronik böbrek hastalığı, KOAH ve diğer komorbid durumların varlığı ve hastanın kırılgan olup olmadığının değerlendirilmesi antihipertansif tedavi hedeflerinin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Tedavi Yaşlılarda antihipertansif tedavi ile kardiyovasküler ve serebrovaskülermorbidite ve mortalitenin azaldığı net olarak ortaya konmuşturHipertansiyon tedavisinde öncelikli olarak kullanılan ilaçların kombinasyonları ile tansiyon değeri hedefine ulaşılamıyorsa, doktor tarafından merkezi sinir sistemi etkili ajanlar ile diğer tansiyon ilaçlarıyla birleştirildiğinde etkili olan beta blokerleri reçete edilebilir Hipertansiyon tedavisinde en etkili 3 alışkanlık etkinlik sırasına göre şu şekildedir: Kilo vermek DASH diyeti yapmak Diyetteki sodyum miktarını düşürmek tir. Başlangıç İlaç Tedavi Seçimi Thiazide diüretikleri, kalsiyum kanal blokerleri, ve ACE inhibitörleri veya ARB’ler önerilmektedir. Bu 3 alışkanlıkta ulaşılması gereken hedefler için “Yaşam standartlarındaki olumlu değişikliklerde hekimin hedefi ve hastadan beklentisi nedir?” başlığını okuyabilirsiniz Demans, kronik böbrek hastalığı, KOAH ve diğer komorbid durumların varlığı ve hastanın kırılgan olup olmadığının değerlendirilmesi antihipertansif tedavi hedeflerinin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Tedavi Yaşlılarda antihipertansif tedavi ile kardiyovasküler ve serebrovaskülermorbidite ve mortalitenin azaldığı net olarak ortaya konmuştur Hipertansiyonlu Hastalarda Kan Basıncı Hedefi: /80 mmHg’nın altında olmalı.

Son Güncelleme: 10 Aralık, Yüksek kan basıncı, veya hipertansiyon, dünyadaki en yaygın kardiyovasküler problemlerden bir tanesidir 1/17/ · Anasayfa» Sağlık Rehberi» Dahiliye» Hipertansiyon Belirtileri ve Tedavisi Kan dolaşımının sağlanması için gerekli olan kan basıncının normal düzeyi olarak kabul edilen; büyük tansiyon (sistolik) için , küçük tansiyon (diyastolik) için 90 değerlerinden sürekli olarak yüksek olması Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) olarak kabul edilir 3 dakika. Düşük dozda tek ila 12/10/ · Hipertansiyon Tedavisi: 7 Doğal Yöntem. Disfonksiyon. Beyin. Diüretik özellikler içeren yiyecekleri tüketmek hipertansiyonun neden olduğu fazla sıvıyı ve aşırı sodyumu atmak için önerilmektedir. Sol ventrikük hipertrofisi Renal. Arteriyel kalınlaşma ve katılaşma. Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Journal of Hypertension ; HİPERTANSİYON. Daha düşük KB hedefi. ESH/ESC Kılavuzu.• Hastalar mevcut ESC kılavuzuna () göre tedavi edilmelidirler (Lanset ) ESC guidelines Antihipertansif tedavinin düzenlenmesi • Preoperatif hedef: antihipertansif tedavinin diğerine üstünlüğüyoktur. HİPERTANSİYON Küresel sağlık sorunu Küresel ekonomik yük Erken mortalite Erken morbidite Önlenebilir Tedavi edilebilir HİPERTANSİYON Dünyada her yıl milyon kişinin ölümüne, 90 milyon kişinin maluliyet haline yol açmaktadır. Hipertansiyonun getirdiği yükün %80’i az gelişmiş yada gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır.

Kan basıncı göstergeleri genellikle norm aşmadığı zaman, ilk aşamada hipertansiyon, ilaç olmayan araçlarla tedavi edilebilir. İlk yöntem, vücut ağırlığını kontrol etmek ve düşük karbonhidratlı ve zayıf bir diyet gözlemlemektir. Hipertansiyon tedavisinde amaç kan basıncını /90 mm hg altına düşürmektir. Eğer hastada şeker hastalığı, 4/1/ · Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Hipertansiyonda diyet ayrıca, tuzlu gıda alımını Hastalarda Hipertansiyon Tedavisi Öneri sınıfı Kanıt derecesi Diyabetlilerde Hipertansiyon Tedavisi Önerileri I SBP: B-RSR Diyabeti ve Hipertansiyonu olan erişkinlerde; KB ≥/80 mmHg olduğunda, antihipertansif tedavi DBP: C-EO başlanmalıve KB hedefi blokerler (BB), Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ADE-İ), Anjiotensin Reseptör Blokerleri (ARB), Kalsiyum kanal blokeri (KKB) de verilebilir 10/17/ · Hipertansiyon tedavisi. 80 yaş altı yaşlılarda SKB mmHg Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Yüksek tansiyonun tedavi edilmeye çalışıldığı durumlarda hedef tansiyonun /80mmHg'ya indirilmesine yönelik değil, tedavi hedefi /90, hatta 65 yaşın üzerindekilerde /90 mmHg'ya kadarki düzeylerin hedeflenmesi uygundur Standart tedavi SKB hedefi hipertansiyon prevalansıgenellikle % – arasındadır. Tedaviye başlama Antihipertansif tedaviye başlama kararı iki ölçüte dayanmaktadır; (i) sistolik ve diyastolik kan basıncı düzeyi ve (ii) toplam kardiyovasküler risk düzeyi.[1,5] Hipertansif hastalarda tedavinin birincil hedefi, kar- İLERİ YAŞLARDA ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Yaşlılarda HT tedavi başlama sınırı ≥ mmHg 80 yaş üzeri yaşlılarda hedef KB değeri mmHg 80 yaş altı fit yaşlılarda mmHg altı hedeflenebilir. Dr. Çetin Turgan, bu hastalıkla mücadelede hedeflerinin, “hipertansiyonun önlenmesi, zamanında teşhis edilmesi, yaşam stili değişiklikleri ve gerekli durumlarda ilaçlarla tedavi edilmesi ve tedavi edilen hastalarda mutlaka hedef kan basıncı değerlerinin yakalanması” olduğunu belirtti hipertansiyon tanı ve tedavisi için öneriler sunulmaktadır. İlaç Seçimi: Evre 1 Hipertansiyon: Diüretikler ile tedaviye başlanmalıdır, ancak kombine preperatlar veya Beta. Yüksek normal hipertansiyon hastalarında bu oran %’e kadar çıkabilir.. Ancak bu kılavuzlar arasında farklılıklar bulunmakta, hatta bazı öneriler de ülkemizdeki klinik pratikle uyumlu olmamaktadır. alınarak tedavi hedeflerinde bazı değişiklikler öneril-miştir (Tablo 2). Önsöz tedavi hedefi mmHg’dir. • Aşağıdaki durumlarda beyaz önlük hipertansiyonu sık 1/17/ · HİPERTANSİYON TEDAVİSİ. Hipertansiyon ve Diyabetes Mellitus başlanması tedavi maliyetini attıracaktır.

Hipertansiyon; sağlığı koruma hedefiyle hastalara önerilen yaşam standartlarındaki değişiklikler ile birlikte ilaç kullanımıyla tedavi katiusciagirolametti.itonunuz /80 üzerinde olduğu her durumda yaşam standartlarındaki değişimler mutlaka olmalıdır Tedaviye başlama kararında olduğu gibi tedavi hedeflerinin belirlenmesinde de hastaya eşlik eden durumlar (ileri yaş, hedef organ hasarları vs.), yerleşik hastalıklar (diyabet, böbrek hastalığı vs.) ve kişinin toplam kalp-damar hastalık riski de göz önünde bulundurulmalıdır 9/3/ · Hipertansiyon nasıl tedavi edilir? İkincil hipertansiyon sorunların sorunun meydana geldiği bölgede tedavisi uygulaması yapıldığında çözüm bulunurken esansiyel hipertansiyon tedavisi işlemlerinde beslenme şekli, hayat tarzı değiştirilirken ilaçlar ile uygulama da yapılır. esansiyel primer hipertansiyon belirtileri zaman içinde meydana gelir Ancak hipertansiyon tedavisi bireyselleştirilmelidir.

Göz tansiyonu ve kan basıncı ile ilişkisi

patients. K/DOQI clinical practice guidelines for cardiovascular disease in dialysis. Tetkikler bir hastalığa bağlı hipertansiyon durumunu işaret ediyorsa o hastalığa yönelik ilgili uzman tarafından tedavi düzenlenecektir 7/27/ · Hipertansiyon Tedavisi Yaşam tarzı önerileri ile birlikte (tuz alımının kısıtlanması, sağlıklı beslenme, sigaranın bırakılması, düzenli fiziksel aktivite ve kilo verme) evre 1 grubunda (KB –/90–99 mmHg) olan yüksek riskli hastalarda ya da kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek yetmezliği, diyabet ya da end-organ hasarı olanlarda acil ilaç tedavisi K/DOQI Workgroup. READ. Sistolik kan Hipertansiyon tanısı konulduktan nedene yönelik sorgu, muayene, kan ve idrar tetkikleri istenecektir. Kan Basıncı Hedefi. Hemodiyalizde Hipertansiyon. Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz?

Dr. Halil Ateş Ege Üniversitesi. Göz, yapıtta kendisi için hazırlanmış yolları izler. Tansiyonu / mmHg arasında olan insanlar, önlem alınmazsa, yıllar içerisinde hipertansiyon hastası olurlar. Oküler hipertansiyon ne zaman tedavi edilir? 60 yaş ve üzeri hastalarda tedavi hedefi /90 mmHg’dır TEDAVİDE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ • Kilo kaybı • Tuz(sodyum klorid) alımının kısıtlanması • Artmış sodyum alımı • Regülerfiziksel egzersiz • Sigaranın bırakılması • Hipertansifhastaların sebze, az-yağlı süt ürünleri, lifli gıdalar, tam tahıl, bitkisel protein ve azaltılmış satüreyağ ve kolesterol tüketilmesi 60 yaş altı insanlarda /90 mmHg’nın üzerinde ilaç tedavisi başlanmalıdır. 8 7 Kornea kalınlığının önemi anlaşıldı 74 67 Glokom için risk faktörü olduğu kavramı değişti 37 34 Tedavi hedefi değişti 24 22 Hipertansiyon (yüksek tansiyon): /90 mmHg’nın üzeridir. Prof.

Biri incelemeye göre azaltılması kan basıncının 5 mmHg arasında,% 34, inme riskini azaltabilir iskemik kalp hastalığı % 21 oranında ve olasılığını azaltmak demans Evre 2 ve üzeri hipertansiyon varlığı) doğrudan kombinasyon tedavisi başlanabilir 5/20/ · Hipertansiyon tedavi kılavuzları, sistolik kan basıncı mm Hg’nın ve/veya diyastolik kan basıncı 90 mm Hg’nın üzerinde değerlerde tedavi önermektedir. Maternal inme riskini azaltabilmek için, sağlık kurumların, ciddi hipertansiyon (TA > / mm Hg ve 15 dk devam eden) saptandıktan sonra dakika içerisinde ilk basamak Hipertansiyon Kılavuzu. 4/11/ · Gebelerde akut başlayıp en az 15 dakika devam eden hipertansif durumun hemorajik veya enfarkta bağlı inme açısından risk faktörü olduğu bilinmektedir. Kılavuzlarda Antihipertansif ilaç tedavisinin faydasının kullanılan ilacın cinsinden bağımsız olup, büyük ölçüde düşen kan basıncının kendisine ait olduğu belirtilmektedir Hipertansiyon, yaşam tarzı değişikliği ve antihipertansif ilaçlar kullanılarak yökatiusciagirolametti.itansiyon genellikle /90 mmHg ila / mmHg arasında bir kan basıncı elde etmek için tedavi edilir. Başlangıçta sistolik KB hedeften 20 mmHg ve diyastolik KB hedeften 10 mmHg yüksek ise (ör. Başlangıç olarak tek veya kombinasyon tedavisi başlanabilir.

sunum plani 1)amaÇ 2)gebelİkte normal bÖbrek fİzyolojİsİ 3)gebelİkte renal komplİkasyonlar 4)prevalans 5)gebelİkte hİpertansİyon siniflamasi 6)prognoz 7)tedavİ hedefİ 8)yaŞam tarzi deĞİŞİklİk? Başlangıçta sistolik KB hedeften 20 mmHg ve diyastolik KB hedeften 10 mmHg yüksek ise (ör. SKB mmHg. READ. dilek aslan kutsal nefrolojİ. Tedaviye tek ilaçla başlandığında, KB hedef düzeye gelmezse tedaviye ikinci bir ilaç eklenir. Yaşlılarda Đlaç Tedavisi. Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? KB Değişimi Tedavi. Hedef. 9) Evre 2 ve üzeri hipertansiyon varlığı) doğrudan kombinasyon tedavisi başlanabilir gebelİk ve hİpertansİyon dr.

van Vark LC, et al. Eur Heart J. ;33(16) ÖĞRENİM HEDEFİ: • Kanser tedavisi alan hastalarda kalp ve damar hastalıkları ile kanser arasındaki ilişki ve kardiyovasküler sağlığı korumaya yaklaşım ilkeleri, • Kanser tanısı konduğu andan itibaren muhtemel primordiyal, primer ve sekonder korunma yöntemleri, • Kanserli hastada kardiyovasküler sistem değerlendirilmesi, ilaç etkileşimleri, implante edilebilen tansiyon hastalarında tedavi hedefi olarak göz önünde bulundurulmaktadır, kan basıncı belirgin yüksek olan sonlanımlar ilişkili olsa da, hipertansiyon tedavi kıla- ADA Hipertansiyon Tedavisi Önerileri Meta-analizler: ACE inhibitorlerinin ve ARB ’lerinmortalite azaltıcı etkileri 1.

Tansiyon düşüren yiyecekler

Related Posts

2 Replies to “Hipertansiyon tedavi hedefi”

  1. Hemodiyalizde Hipertansiyon Kan Basıncı Hedefi K/DOQI Workgroup K/DOQI clinical practice guidelines for cardiovascular disease in dialysis patients Sistolik kan basıncı (mm Hg) Diastolik kan basıncı (mm Hg) Prediyaliz

  2. Doktorunuzun size uygun gördüğü ilaçları düzenli kullanmak yüksek tansiyon ile yaşamak ve kontrol altında tutmak için çok önemlidir 5/28/ · Hipertansiyonun temel tedavisinde iki önemli unsur vardır: ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleridir.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *